Zapisnik sa skupštine 2019.

Zapisnik sa Skupštine PD „Pogorelica“

održane 07.02.2019 godine u Lovačkom domu u Kiseljaku 18:00h.

Skupštinu je otvorio tajnik društva gosp. Franjo Kristić, pozdravio prisutne i predložio sljedeće:

Dnevni red: 

1. IZBOR RADNIH TIJELA

   -  radnog predsjedništva (3 člana)

   - verifikacijska komisija (3 člana)

   - izborna komisija (3 člana)

   - zapisničara

   - ovjerivača zapisnika (2 člana) 

2. POZDRAV GOSTIJU

     3. PODNOŠENJE IZVJEŠTAJA VERIFIKACIJSKE KOMISIJE

     4. IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU:

       -izvještaj o radu u 2018.god

       -finansijski izvještaj za 2018.god

       -izvještaj Nadzornog odbora za 2018.god

       -izvještaj Suda časti za 2018.god

     5. PLANOVI ZA 2019.GODINU

           a) plan rada

           b) plan izleta

          c) plan radova i drugih troškova

           d) plan prihoda

      6. IZMJENA STATUTA DRUŠTVA

        7. IZMJENA POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE DRUŠTVA

        8. ODLUČIVANJE O JAVNOM ILI TAJNOM GLASANJU ZA IZBOR ORGANA I TIJELA DRUŠTVA

       9. IZBOR ORGANA I TIJELA DRUŠTVA

-predsjednika Društva

-ostalih članova Izvršnog odbora Društva

-Nadzornog odbora Društva (3 člana)

-Suda časti Duštva (3 člana)

     10. PAUZA ZA IZBOR TAJNIKA, BLAGAJNIKA , PREDSJEDNIKA SUDA ČASTI I NADZORNOG ODBORA

      11. USVAJANJE ODLUKA:

   -odluka o usvajanju Statuta društva

   -odluka o usvajanju Poslovnika skupštine društva

   -odluka o imenovanju članova izvršnog odbora

-odluka o imenovanju osoba koje će predstavljati i zastupati društvo

-odluka o razrješenju starih i imenovanju novih članova

-odluka o iznosu kojem samostalno raspolaže predsjednik društva

-odluka o imenovanju osoba za zastupanje u planinarskim udrugama

       12. DODJELA PRIZNANJA I ZAHVALNICA

       13. ZAKLJUČIVANJE RADA SKUPŠTINE


Dnevni red je usvojen jednoglasno, onako kako je prezentirano u pripremljenom materijalu.

Ad.1. prijedlozi:

  1. Franjo Kristić, Edhem Kamenica, Antun Bojo( radno predsjedništvo)
  2. Vlado Uskoković, Elvir Curić, Amela Kamenica( Verifikacijska komisija)
  3. Amela Kamenica, Markica Vujica, Danijel Pravdić (Izborna komisija)
  4. Josipa Bilić (zapisničar)
  5. Ankica Sović, Antun Bilić (ovjerivači zapisnika)

Svi prijedlozi kandidata su jednoglasno usvojeni i potvrđeni.

Ad.2. Prisutne je pozdravio gosp. Menso Konjičanin predsjednik P.D. Visočica (Visoko) kao i predsjednik P.D. Bitovinja (Kreševo) Eugen Jukić.

Ad.3. Amela Kamenica je podnijela izvještaj Verifikacijske komisije.

Prisutan je bio 31 član sa pravom odlučivanja. Konstatirano je da imamo dovoljan broj članova za odlučivanje.

Ad.4.

  1. Izvještaj o radu za 2018. Predsjednik Antun Bojo je ukratko prezentirao aktivnosti, ukupno je bilo 27 aktivnosti ( izleti i radovi)
  2. Finansijski izvještaj je prezentirao tajnik Franjo Kristić, bilanca uspjeha:15.471,00 KM što je porast od prethodne godine. Rashodi: 10.004,00 KM a razlika prihodi-rashodi je 5,467,00 KM u korist prihoda .
  3. Izvještaj Nadzornog odbora prezentirao je Edhem Kamenica

Sastav:Aida popić, Sanja Lukić i Edhem Kamenica

Odbor je izvršio analizu bilanse stanja i uspjeha do 31.12.2018.

Bruto bilansu sintetika i analitika po kontima u periodu od 01.01. 2018. do 31.12.2018.

Blagajnički izvještaj 01.01-31.12.2018

Društvo je u 2018. ostvarilo prihode u iznosu od 15,471,00 KM

  1. izvještaj organa Suda časti

Sastav: Pavao Sović, Mato Kristić,Eldin Imamović

Nije bilo prijavljenih slučajeva kršenja statuta, kućnog reda..

Ad.5. Planovi rada za 2019. Izložio je dosadašnji predsjenik Anto Bojo i predožio je sljedeće kao tradicionalne aktivnosti:

       - Memorijal Kadir Hadžiabdić

       - Dan pisanica

     - Pozdrav proljeću na Čubrenu

     - Dani PD Pogorelice

     - Transferzala Bitovinja-Pogorelica-Vranica

     - Novogodišnji domijenak

Svi planovi izleta za 2019. (u vidu tabele)su usvojeni jednoglasno kao u prijedlogu (nije bilo diskusije)

Ad.6. tajnik Franjo Kristić je obrazložio predložene izmjene Statuta, mijenja se broj članova Izvršnog odbora sa 7 na 9 članova (član 34 Statuta)

Jednoglasno se usvaja izmjena Statuta i prijedlog povečanja članova Izvršnog odbora sa 7 na 9 članova. Diskusije nije bilo.

Ad.7. Skupština je odlučila da se izbori provedu metodom javnog glasanja.


Ad.8. Kandidati: Predsjednik društva: Pavo Sović

       Članovi izvršnog odbora: Franjo Kristić

                                                 Josip Bilić

                                                 Almir Imamović

                                                 Vlado Uskoković

                                                 Elvir Curić

                                                Markica Vujica

                                                 Antun Bojo

                                                 Amela Kamenica

Nadzorni odbor: Edhem Kamenica, Josip Kristić, Danijel Pravdić.

Sud časti: Aida Popić, Zlatko Iviš, Avdo Šišić

Jednoglasno je izabran predsjednik društva gosp. Pavao Sović.

Jednoglasno izabrani članovi Izvršnog odbora.

Jednoglasno izabrani članovi Nadzornog odbora.

Jednoglasno izabrani članovi Suda čati.

Blagajnik i tajnik društva: Franjo Kristić

Predsjednica Suda časti: Aida Popić

Predsjednik Nadzornog odbora: Josip Kristić

Ad.11. Usvojene su odluke kao u prijedlogu.:

- Odluku o usvajanju Statuta

- Odluku o usvajanju Poslovnika

- Odluka o imenovanju članova Izvršnog odbora

- Odluka o osobama koje zastupaju društvo

- Odluka o zastupanju Društva u okviru Asocijacija

- Odluka o razrješenju starih i imenovanju novih članova potpisnika u banci

- Odluka o iznosu kojim samostalno raspolaže predsjednik

Ad.12. priznanje za uspješan i dugogodišnji rad za vođenje Društva, Antunu Boji- Čiri.

Zahvalnice: Lukić Zdravko

                   Imamović Almir

                   Taraba Alojzije

                   JP. „Vodovod i kanalizacija“

                   „Sarajevski Kiseljak“ d.d. Kiseljak

                 „Plinomatic“d.o.o. Kiseljak

                 „Ceste Company „d.o.o. Kiseljak

                 „Transportbeton „ d.o.o. Kiseljak

                 „Federalno ministarstvo kulture i sporta“ Sarajevo

                   „Vlada Kantona KSB/SBK“

                   „Općina Kiseljak“

Zahvalnice dodijeljenje za materijalnu potporu Društva.

Na kraju se prisutnim članovima obratio novoizabrani predsjednik Pavao Sović, zahvalio se na ukazanom povjerenju i izrazio nadu da će Društvo opstati sa radom uspješno kao i do sada.

Skupština je završila u 19:40h.

Zapisničar                                                                 Ovjerivači zapisnika

Josipa Bilić                                                                     Anka Sović

                                                                                       Antun Bilić