Statut PD Pogorelica

Written by Josip Bilić. Posted in Pogorelica

S T A T U T

PLANINARSKOG DRUŠTVA "POGORELICA" KISELJAK

 

 Kiseljak, 11.10.2001. godine

Na temelju/osnovu čl. 2, 11 i 13  Zakona o udruživanju građana (Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine br. 6/96, Obnoviteljska skupština Planinarskog društva "Pogorelica" Kiseljak, na svom zasjedanju održanom dana  11.10.2001.god. u Kiseljaku, donijela je

S T A T U T

Planinarskog društva "Pogorelica" Kiseljak

I  OPĆE ODREDBE


Čl. 1.

            Statutom Planinarskog društva "Pogorelica" Kiseljak (u daljnjem tekstu: "Društvo") utvrđuju se ciljevi i sadržaji aktivnosti, naziv, sjedište i područje na kome se ostvaruje aktivnost, znakovi, ostvarivanje javnosti u radu i informiranje/informisanje, način zastupanja i predstavljanja, prava i dužnosti članova, način organiziranja i oblici aktivnosti, izbori i rad organa uprave, planiranje i programiranje, financiranje, priznanja i nagrade, stegovne/disciplinske mjere i odgovornost, kao i drugi poslovi i zadaci značajni za rad i aktivnost Društva.

 

Čl. 2.

            Društvo je isključivi programski, idejni i pravni slijednik/nasljednik PD "Pogorelica" Kiseljak iz perioda 1951.-1992. godine.

 

Čl. 3.

            Društvo je samostalna organizacija nastala udruživanjem pojedinaca - građana, čiji je zajednički interes popularizacija organiziranog boravka u planinama u cilju rekreacije i aktivnog kreativnog odmora, zaštita, razvijanje i unaprjeđenje prirodnog okoliša, upoznavanje, promicanje/unapređenje i zaštita prirodnih osobitosti i rijetkosti, kao i kulturnih i povijesnih/istorijskih znamenitosti,  te stvaranje uvjeta za naprednu i masovnu planinarsku djelatnost.

Osposobljavanje članstva vrši se kroz organiziranje predavanja, tečajeva/kurseva, javnih demonstracija rada i drugih oblika organiziranja kadrova, organiziranje i učestvovanje u natjecanjimatakmičenjima, susretima, zborovima i smotrama planinara i drugim aktivnostima.

 

Čl. 4.

            Društvo se na temelju/osnovu interesa svojih članova i interesa razvoja planinarstva može udružiti u razne međudruštvene, regionalne, županijske/kantonalne, državne i međunarodne udruge/udruženja (asocijacije, saveze, komitete, odbore itd.) sa svim pravima i obvezama/obavezama koje iz toga proizlaze.

 

Čl. 5.

            Društvo sudjeluje/učestvuje u aktivnostima odgojnog/vaspitnog, humanog i patriotskog karaktera, a svojim radom na razvitku/razvoju kulture boravka u prirodi i svestranom, humanom i kreativnom odnosu ka njoj pridonosi gospodarskom/privrednom i općedruštvenom razvitku i ugledu općine Kiseljak, Federacije Bosne i Hercegovine i države Bosne i Hercegovine.

 

II   CILJEVI I SADRŽAJ AKTIVNOSTI

 

Čl. 6.

            Ciljevi i sadržaj aktivnosti Društva su:

-       širenje, podizanje i razvitak masovnog boravka u prirodi u svrhu rekreacije i aktivnog kreativnog odmora kroz teorijske i praktične aktivnosti,

-       odgoja članstva u duhu patriotizma, humanizma, međunarodnog planinarskog kodeksa ponašanja, mira, uzajamnog štovanja/poštovanja, otvorenosti, demokracije/demokratije i suradnje/saradnje,

-       poduzimanje akcija humanitarnog karaktera u slučaju elementarnih i drugih nesreća i opasnosti,

-       uspostavljanje prijateljskih odnosa sa planinarima i planinarskim organizacijama u zemlji i svijetu,

-       razvitak natjecateljskog/takmičarskog duha kroz razne vidove natjecanja/takmičenja, zborovanja, susreta, izložbi i dr. i

-       razvitak i jačanje ugleda općineKiseljak, Federacije Bosne i Hercegovine i države Bosne i Hercegovine, kako u zemlji, tako i u inozemstvu/inostranstvu.


Čl. 7.

            Ciljevi i aktivnosti Društva ostvaruju se na sljedeći način:

-       organiziranjem/organizovanjem djelatnosti/aktivnosti (izleta, pohoda, uspona, ekspedicija, natjecanja, taborovanja i dr.) sukladno/shodno interesima članova i koje pridonose  organizacijskom i svakom drugom napretku,

-       promicanjem/unapređenjem prirodnih osobitosti i rijetkosti, kao i kulturnih i povijesnih/istorijskih znamenitosti,

-       populariziranjem i širenjem planinarstva u školama, gospodarskim/privradnim i društvenim organizacijama i ustanovama putem sredstava javnog priopćavanja/informiranja, učestvovanjem i organiziranjem/organizovanjem natjecanja/takmičenja, zborovanja, susreta, izložbi  i sličnih priredbi, kao i na druge načine,

-       organiziranjem planinarskih škola za djecu, mladež/omladinu i odrasle,

-       izgradnjom i održavanjem planinarskih objekata i osiguranjem/obezbjeđenjem njihovog namjenskog korištenja,

-       izgradnjom, osposobljavanjem, obilježavanjem i čuvanjem planinarskih putova,

-       zaštitom flore i faune,

-       organiziranjem/organizovanjem i sudjelovanjem/učestvovanjem u organizaciji kulturnih, znanstvenih/naučnih i zabavnih manifestacija koje imaju za cilj popularizaciju planinarstva,

-       suradnjom/saradnjom sa državnim tijelima i znanstvenim/naučnim institucijama u cilju kvalitetnije realizacije planinarskih aktivnosti,

-       suradnjom/saradnjom sa zainteresiranim/zainteresovanim gospodarskim/privrednim i drugim organizacijama, te  državnim organima i institucijama,

-       na druge načine.

 

III  NAZIV, SJEDIŠTE, PODRUČJE DJELOVANJA I ZNAKOVI

 

Čl. 8.

            Naziv Društva je Planinarsko društvo "Pogorelica" Kiseljak.

 

Čl. 9.

            Sjedište Društva je u Kiseljaku, ul. .......................................................................................

 

Čl. 10.

            Područje djelovanja Društva je teritorij Bosne i Hercegovine.

 

Čl. 11.

            Društvo ima pečat i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika, promjera 25 mm sa simbolom grada (vodoskok kiseljaka) i znakom planinarskog pokreta iznad vodoskoka (cvijet runolista), a po obodu je latiničnim pismom ispisan tekst: "Planinarsko društvo "Pogorelica" Kiseljak".

Štambilj Društva je pravokutnog/pravouglog oblika i sa latiničnim tekstom ispisanim po cijeloj površini: “Planinarsko društvo “Pogorelica” Kiseljak”.

 

Čl. 12.

            Društvo ima znak i zastavu.

Znak Društva je okruglo polje ispunjeno preljevnom plavozelenom bojom (simboli neba i zelenog okoliša). U sredini polja je simbol grada (vodoskok kiseljaka) iznad kojeg je runolist. Po obodu je latiničnim pismom ispisan tekst: "Planinarsko društvo "Pogorelica" Kiseljak".

Zastava Društva je svijetlo plave boje sa znakom Društva u sredini zastave.

Čl. 13.

Dimenzije i upotrebu znaka i zastave određuje Izvršni odbor Društva.

 

IV  JAVNOST RADA

 

Čl. 14.

            Rad Društva i njegovih organa je javan, temeljen na demokratskim načelima.

            Javnost rada osigurana je obavještavanjem članstva i javnosti vlastitim i javnim priopćavanjem/saopštenjima.

            Za javnost rada odgovorni su predsjednik i tajnik/sekretar Društva.


 

V  PRAVNI SUBJEKTIVITET, ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

 

Čl. 15.

            Društvo ima svojstvo pravne osobe s obzirom na prava, obveze/obaveze i odgovornosti koja mu pripadaju po Ustavu, Zakonu i drugim propisima i aktima.

Za preuzete obveze/obaveze Društvo garantira/garantuje svojim materijalnim sredstvima.

Čl. 16

Društvo se upisuje u Registar udruženja građana pri nadležnom državnom organu.

Čl. 17.

            Društvo zastupa i predstavlja predsjednik Društva.

            Bez suglasnosti/saglasnosti Izvršnog odbora Društva predsjednik ne može zaključivati ugovore, odnosno u ime Društva preuzimati obveze/obaveze čija vrijednost prelazi iznos koji za svaku godinu utvrđuje Izvršni odbor.

 

Čl. 18.

            Skupština Društva može ovlastiti i druge osobe (tajnik/sekretar Društva, članove Izvršnog odbora Društva i dr.) da zastupaju i predstavljaju Društvo pred pojedincima, organizacijama i zajednicama.

            Predstavnik koji je ovlašten da istupa u ime Društva ne može poduzimati pravne radnje bez posebnog ovlaštenja Izvršnog odbora.

 

VI  ČLANSTVO U DRUŠTVU, PRAVA I OBVEZE/OBAVEZE ČLANOVA

 

Čl. 19.

            Članom Društva može biti svaki građanin Bosne i Hercegovine koji prihvata i djeluje sukladno/shodno ovom Statutu, programskim načelima i drugima aktima Društva.

            Članom Društva može biti i strani državljanin, što se regulira/reguliše posebnim pravilnikom.

 

Čl. 20.

            Članom Društva postaje se ispunjavanjem pristupnice i uplatom članarine za tekuću godinu.

            Članu Društva izdaje se članska knjižica Društva.

 

Čl. 21.

            Društvo može imati i počasne članove. Odluku o proglašenju počasnim članom donosi Skupština Društva.

 

Čl. 22.

            Prava člana su:

-       da sudjeluje u oblikovanju i izvršavanju programa i aktivnosti Društva,

-       da bira i bude biran u sve organe i delegacije Društva,

-       da u skladu sa svojom osposobljenosti rabi/koristi odgovarajuće materijalne potencijale Društva (objekte, vozila, opremu itd.),

-       da se samostalno izjasni o svim pitanjima života i rada Društva,

-       da rabi/koristi sve pogodnosti koje Društvo nudi svojim članovima,

-       da bude informiran/informisan o svim pojedinostima rada Društva i njegovih organa i

-       da za svoj rad i postignute uspjehe dobije priznanja i nagrade.

 

            Dužnosti člana su:

-       da u skladu sa svojim sposobnostima savjesno radi na ostvarivanju zadataka koji proističu iz ovog Statuta i programa rada Društva, kao i iz odluka Skupštine i Izvršnog odbora Društva,

-       da svojim djelovanjem i postupcima ne narušava ugled Društva i cjelokupnog planinarskog pokreta,

-       da čuva imovinu Društva i povjerena sredstva, da njima rukuje u skladu sa uputstvima za rukovanje i

-       da redovito/redovno plaća članarinu i druge materijalne obveze/obaveze usvojene od Skupštine.

 

Čl. 23.

            Društvo vodi evidenciju o članstvu. 

            Prilikom prelaska iz drugog Društva, član mora donijeti ispisnicu sa podacima o članstvu u kojoj se obavezno uvodi datum prijema, završeni program obuke, dobivena priznanja i izrečene stegovne/disciplinske mjere.

 

Čl. 24.

            Članstvo u Društvu prestaje:

-       istupanjem,

-       isključenjem i

-       smrću.


-        

VII  NAČIN ORGANIZIRANJA I OBLICI AKTIVNOSTI

 

Čl. 25.

            Svoju djelatnost Društvo ostvaruje kroz sekcije koje okupljaju članove Društva na osnovu izrečenog interesa za bavljenjem nekom od pojedinih  planinarskih aktivnosti.

            Član Društva može biti uključen u rad više sekcija.

Čl. 26.

            Sekcije u Društva su:

-       za planinarske objekte

-       za markacije, transverzale i ekspedicije,

-       za zaštitu prirode

-       za alpinizam,

-       za speleologiju,

-       za vodiče,

-       za planinarsko skijanje,

-       za planinarski biciklizam,

-       za natjecanja/takmičenja u orijentaciji,

-       za izdavaštvo, propagiranje i znakovlje,

-       za međudruštvenu suradnju/saradnju,

-       za mladež/omladinu i pomladak.

            Na temelju/osnovu pokazano interesa članova Skupština Društva po potrebi donosi odluku o osnivanju i drugih sekcija sa novim sadržajima rada.

            Sekcije imaju svoje pravilnike o radu koje odobrava Skupština.

 

Čl. 27.

            Radom sekcija upravlja vođa sekcije koga bira Skupština Društva.

            Za svoj rad vođa sekcije odgovoran je Izvršnom odboru i Skupštini Društva.

 

VIII  IZBORI U DRUŠTVU I RAD ORGANA UPRAVE

 

Čl. 28.

            Pripreme za izbore u organe Društva vodi Izvršni odbor Društva.

            Priprema obuhvata postupak evidentiranja mogućih kandidata za organe Društva. Kandidati za organe Društva obavezno moraju biti članovi Društva.

            Lista svih kandidata za organe Društva dostavlja se članovima Skupštine zajedno sa ostalim materijalima za Skupštinu Društva.

            Izbori se provode u pravilu tajnim glasovanjem, osim ako Skupština prethodno drugačije ne odredi.

 

Čl. 29.

            Organi Društva su:

-       Skupština Društva,

-       Predsjednik Društva,

-       Izvršni odbor Društva,

-       Nadzorni odbor Društva i

-       Sud časti Društva.

 

Čl. 30.

            Skupština Društva (u daljnjem tekstu “Skupština”) je najviši organ uprave Društva.

            Skupštinu Društva čine svi članovi Društva.

            Skupština donosi odluke, zaključke i stavove značajne za sveukupan rad i aktivnosti Društva.

 

Čl. 31.

            Skupština može biti redovita/redovna i izvanredna/vanredna.

            Redovita/redovna Skupština održava se jedanput godišnje. Saziva je predsjednik Skupštine na temelju/osnovu odluke Izvršnog odbora Društva. Svake četvrte godine redovita/redovna Skupština je istodobno i izborna Skupština.

            Izvanredna/vanredna Skupština saziva se na pismeni zahtjev predsjednika Društva, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora ili najmanje 1/10 članova Društva. Izvanrednu/vanrednu Skupštinu saziva predsjednik Društva. Predsjednik Društva obvezan/obavezan je sazvati Skupštinu u roku od 30 dana od prijema pismenog zahtjeva predlagača. Predsjednik Društva dužan je objavu dnevnoga reda i materijale za Skupštinu dostaviti članovima Skupštine najmanje 10 dana prije održavanja Skupštine.

            Ako predsjednik Društva iz bilo kojeg razloga ne sazove Skupštinu u predviđenom roku, Skupštinu može sazvati predlagač.

 

Čl. 32.

            Skupština Društva je posebno zadužena za sljedeće poslove:

-       donosi Statut, poslovnike, pravilnike i druge akte u njenoj nadležnosti, vrši njihove izmjene i dopune sukladno/shodno pozitivnim zakonskim propisima, te vrši tumačenje istih,

-       donosi plan rada i aktivnosti Društva,

-       razmatra izvještaje o radu organa Društva i odlučuje o njima,

-       bira i razrješava dužnosti predsjednika Društva,

-       bira i razrješava dužnosti članove Izvršnog odbora,

-       bira i razrješava dužnosti članove Nadzornog odbora,

-       bira i razrješava dužnosti članove Suda časti,

-       bira i razrješava dužnosti zastupnike u organe međudruštvenih, regionalnih, županijskih/kantonalnih, državnih i međunarodnih udruga/udruženja (asocijacija, saveza, komiteta, odbora itd.),

-       imenuje osobe koje će zastupati i predstavljati Društvo pred državnim i nedržavnim organizacijama, institucijama i zajednicama, te drugim fizičkim i pravnim osobama,

-       raspravlja i odlučuje o drugim pitanjima od važnosti za rad Društva.

 

Čl. 33.

            Rad Skupštine je po pravilu javan i odvija se po Poslovniku o radu Skupštine.

            Radom Skupštine predsjedava predsjednik Društva. U odsustvu predsjednika Skupštine radom Skupštine rukovodi druga osoba koju Skupština ovlasti (tajnik/sekretar, član Izvršnog odbora itd.).

            Skupština donosi punovažne odluke ako u radu sudjeluje najmanje polovina predstavnika Skupštine.

            Odluke skupštine donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih/prisutnih članova Skupštine.

 

Čl. 34.

            Predsjednik Društva:

-       predstavlja i zastupa Društvo,

-       predsjedava Skupštinom i Izvršnim odborom Društva,

-       brine o radu Društva i njegovih tijela uz puno poštovanje pozitivnih zakonskih propisa i ovog Statuta,

-       radi na izvršavanju i provedbi/provođenju odluka Izvršnog odbora i Skupštine,

-       odgovara za javnost rada Društva,

-       obavlja i druge poslove i zadatke koje mu povjeri Skupština i Izvršni odbor.

            Predsjednik društva može zaustaviti od izvršenja sve odluke za koje smatra da su suprotne pozitivnim zakonskim propisima i ovom Statutu. O tome izvješćuje/izvještava Skupštinu i Izvršni odbor društva.

            Za svoj rad predsjednik Društva odgovoran je Skupštini društva.

            Mandat predsjednika Društva je 4 (četiri) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

 

Čl. 35.

            Izvršni odbor je izvršni organ Skupštine Društva i broji 7 (sedam) članova. Čine ga predsjednik (po funkciji predsjednik Društva), tajnik/sekretar, blagajnik i još četiri člana. U radu Izvršnog odbora po potrebi mogu sudjelovati/učestvovati i vođe sekcija koje djeluju pri Društvu, ali bez prava odlučivanja.

            Mandat članova Izvršnog odbora je 4 (četiri) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

 

Čl. 36.

            Izvršni odbor se sastaje po potrebi, a najmanje 4 puta u toku godine.

            Izvršni odbor donosi punovažne odluke ako u radu sudjeluje/učestvuje najmanje 4 (četiri) člana.

            Radom Izvršnog odbora rukovodi predsjednik Društva, ili u njegovom odsustvu, po ovlaštenju, tajnik/sekretar ili neki od članova Izvršnog odbora.

 

Čl. 37.

            Izvršni odbor Društva obavlja sljedeće poslove:

-       priprema materijale za sjednice Skupštine Društva, saziva skupštinu sukladno/shodno Statutu, predlaže kandidate za organe Društva kao i dnevni red,

-       utvrđuje prijedlog Statuta Društva, kao i njegove izmjene i dopune,

-       donosi poslovnik o radu Izvršnog odbora,

-       donosi dugoročne, srednjoročne i godišnje planove rada,

-       donosi financijski/finansijski plan i završni račun,

-       donosi Pravilnik o financijskom/ninansijskom i materijalnom poslovanju,

-       utvrđuje visinu članarine i drugih obveza/obaveza članova,

-       provodi i izvršava odluke, zaključke i preporuke Skupštine,

-       ostvaruje suradnju/saradnju sa zainteresiranim/zainteresovanim organima, organizacijama i ustanovama,

-       bira tajnika/sekretara Društva iz svog sastava,

-       imenuje i razrješava članove stalnih i povremenih tijela i  utvrđuje djelokrug njihova rada,

-       organizira/organizuje akcije i natjecanja/takmičenja,

-       donosi pravilnike o radu organa i tijela Društva, kao i druga normativna akta,

-       donosi odluku o određivanjima i ovlaštenjima naredbodavca,

-       brine se o nabavci, održavanju i popravku opreme, rekvizita i inventara,

-       brine se o osiguranju/obezbjeđenju financijskih/finansijskih sredstava neophodnih za izvršavanje utvrđenih aktivnosti,

-       brine se o primjeni Statuta i

-       obavlja i druge poslove i zadatke koji proizlaze iz Statuta i odluka  Skupštine Društva.

 

Čl. 38.

            Izvršni odbor Društva svoje poslove i zadatke obavlja neposredno ili preko predsjednika, tajnika/sekretara i povremenih ili stalnih radnih tijela.

Čl. 39.

            Tajnika/sekretara iz svog sastava bira Izvršni odbor.

            Tajnik/sekretar obavlja sljedeće poslove:

-       priprema materijale za Skupštinu i Izvršni odbor, kao i druga tijela Društva,

-       pomaže predsjedniku Društva i vođama sekcija koje djeluju pri Društvu u izvršavanju odluka, zaključaka i stavova Skupštine i Izvršnog odbora Društva,

-       usklađuje rad članova Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, zastupnika u organe međudruštvenih, regionalnih, županijskih/kantonalnih, državnih i međunarodnih udruga (asocijacija, saveza, komiteta, odbora itd.), kao i stalnih i povremenih tijela Društva,

-       organizira/organizuje rad na pripremi sjednica Skupštine i Izvršnog odbora,

-       usklađuje rad na organizaciji akcija i natjecanja/takmičenja,

-       financijski/finansijski je nalogodavac i

-       obavlja i ostale poslove po zaduženju Izvršnog odbora i Skupštine.

            Za svoj rad tajnik/sekretar Društva odgovoran je Skupštini i Izvršnom odboru Društva.

            Mandat tajnika/sekretara Društva je 4 (četiri) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

 

Čl. 40.

            Nadzorni odbor bira Skupština Društva. Nadzorni odbor broji 3 (tri) člana koji između sebe biraju predsjednika.

            Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugih organa Društva.

            Mandat članova Nadzornog odbora je 4 godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

 

Čl. 41.

            Nadzorni odbor obavlja sljedeće poslove:

-       kontrolira/kontroliše zakonitost rada organa Društva,

-       kontrolira/kontroliše provedbe/provođenje Statuta, pravilnika i ostalih akata Društva i

-       kontrolira/kontroliše materijalno i financijsko/finansijsko poslovanje Društva.

            Nadzorni odbor svoj izvještaj o zakonitosti rada organa Društva, provedbi Statuta i drugih akata, o financijsko/finansijsko-materijalnom poslovanju podnosi Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

            Za svoj rad Nadzorni odbor Društva odgovoran je Skupštini Društva.

 

Čl. 42.

            Sud časti bira Skupština Društva. Sud časti broji 3 (tri) člana koji između sebe biraju predsjednika.

            Članovi Suda časti ne mogu biti članovi drugih organa Društva.

            Mandat članova Suda časti je 4 godine s mogućnošću ponovnog izbora.

 

Čl. 43.

            Sud časti odlučuje o nestatutarnim oblicima ponašanja i narušavanju pravila planinarske etike članova Društva. Ovisno o težini povrede Statuta Društva i pravila planinarske etike, Sud časti predlaže Skupštini izricanje stegovne/disciplinske mjere.

            Sud časti djeluje na temelju/osnovu Pravilnika o radu Suda časti Društva, Pravilnika ponašanja članova Društva i Kodeksa planinarske etike koje usvaja Skupština.

 

Čl. 44.

            Na odluku Suda časti član se može žaliti Skupštini Društva.

            Odluka Skupštine je konačna.

 

Čl. 45.

            U okviru svoje odgovornosti organi Društva ili njihovi članovi mogu podnijeti ostavku ili biti opozvani prije isteka mandata na koji su birani.


 

IX  PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE

 

Čl. 46.

            Sukladno/shodno zakonskim, statutarnim i drugim obvezama/obavezama Izvršni odbor donosi dugoročne, srednjoročne i godišnje planove rada i razvoja.

            Planove i programe usvaja Skupština na prijedlog Izvršnog odbora Društva.

 

X  FINANCIRANJE/FINANSIRANJE I FINANCIJSKO/FINANSIJSKO-MATERIJALNO POSLOVANJE

 

Čl. 47.

            Financijsko/finansijsko i materijalno poslovanje Društva obavlja se sukladno pozitivnim zakonskim propisima, ovom Statutu, i Pravilniku o financijskom/finansijskom i materijalnom poslovanju Društva.

 

Čl. 48.

            Financijska/finansijska i materijalna sredstva za izvođenje djelatnosti, akcija i aktivnosti koji proizlaze iz planova i programa rada formiraju se od:

            - članarine i drugih obveza/obaveza članova Društva,

            - sredstava dobivenih na temelju/osnovu ugovora ili sporazuma sa gospodarskim/privrednim organizacijama, državnim ili drugim organima, organizacijama i ustanovama,

            - sredstava namijenjenih financiranju/finansiranju sporta i kulture (proračuna/buđeta i fondova),

            - prihoda od imovine i prava,

            - vlastitih izvora prihoda,

            - dotacija, priloga i darova i

            - drugih izvora.

 

Čl. 49.

            Financijska/finansijska i materijalna sredstva mogu se trošiti i koristiti isključivo sukladno/shodno Financijskom/finansijskom planu usvojenom za tekuću godinu.

            Suprotno prethodnom stavu, financijska/finansijska i materijalna sredstva mogu se koristiti i za izvršenje drugih zadataka i aktivnosti koje utvrdi Skupština..

 

XI  NAGRADE I PRIZNANJA

 

Čl. 50.

            Za uspješan i dugogodišnji rada na širenju i propagiranju planinarstva, sveukupnom zalaganju i ostvarenim rezultatima član može biti pohvaljen, nagrađen, te predložen za dodjelu priznanja .

 

Čl. 51.

            Nagrade se daju u vidu stručne diploma, pokala/pehara, knjiga, opreme, i počasnih značaka.

 

Čl. 52.

            Odluku o nagrađivanju donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora, vođa sekcija ili članova Društva.

            Nagrade i priznanja dodjeljuju se na svečanoj sjednici Skupštine.

 

XII  STEGOVNE/DISCIPLINSKE MJERE I ODGOVORNOST

 

Čl. 53.

            Za povrede općih planinarskih načela, ovog Statuta, programa, odluka i pravilnika koji su doneseni od strane Skupštine i Izvršnog odbora Društva, član snosi stegovnu/disciplinsku odgovornost.

            Stegovne/disciplinske mjere su :

-       javna opomena,

-       pismena opomena,

-       privremeno udaljavanje iz članstva i

-       isključivanje iz članstva.

            Stegovna/disciplinska mjera izriče se razmjerno težini djela i okolnostima u kojima je djelo učinjeno.

 

Čl. 54.

            Odluku o izricanju stegovne/disciplinske mjere donosi Izvršni odbor na prijedlog Stegovne/Disciplinske komisije.


 

Čl. 55.

            Stegovna/disciplinska mjera privremenog udaljavanja iz članstva može trajati do 6 (šest) mjeseci.

            Član kome je izrečena stegovna/disciplinska mjera isključenja iz članstva može zatražiti ponovni prijem u članstvo po isteku roka od najmanje godinu dana od dana pravosnažnosti izrečene stegovne/disciplinske mjere isključenja iz članstva.

 

Čl. 56.

            U slučaju da učinjeni stegovni/disciplinski prekršaj ima elemente krivičnog djela predviđenog Zakonom, Izvršni odbor obavještava odgovarajuće organe radi pokretanja krivičnog postupka.

 

Čl. 57.

            U slučaju oštećenja, otuđenja ili uništenja sredstava i inventara izazvanih nemarnim odnosom ili svjesnom namjerom, član Društva osim stegovne/disciplinske snosi i konkretnu materijalnu odgovornost.

            Visinu nastale štete utvrđuje komisija koju imenuje Izvršni odbor, a naknada štete vrši se redovnim putem.

 

Čl. 58.

            Član Društva kome je izrečena neka od stegovnih/disciplinskih mjera ima pravo žalbe u roku od 10 dana od izricanja mjere.

            Žalbu razmatra Skupština Društva, čija je odluka konačna.

 

XIII  ZAVRŠNE ODREDBE

 

Čl. 59.

            Poslovnici, pravilnici i odluke koje se donose na temelju ovog Statuta moraju se donijeti u roku od dva mjeseca od dana usvajanja ovog Statuta.

 

Čl. 60.

            Društvo prestaje sa radom:

-       odlukom Skupštine Društva i

-       odlukom ovlaštenog organa o zabrani rada u slučajevima propisanim Zakonom.

            Odluku o prestanku rada Društva donosi Skupština na sjednici kojoj prisustvuje najmanje 2/3 ukupnog broja članova Skupštine.

            Odluka o prestanku rada Društva donosi se dvotrećinskom većinom nazočnih/prisutnih članova Skupštine.

 

Čl. 61.

            U slučaju prestanka rada Društva sva imovina privremeno postaje vlasništvo općine Kiseljak, do formiranja organizacije koja nastavlja planinarsku djelatnost na području Kiseljaka.

            Nepokretna imovina društva je neotuđiva. Ista se ne može ni u kojem slučaju prodavati, davati u zakup, davati u zalog, iznajmljivati u neplaninarske svrhe niti poklanjati.

 

Čl. 62.

            Postupak za izmjene i dopune ovog Statuta istovjetan je postupku njegovog donošenja.

 

Čl. 63.

            Pravo tumačenja odredbi ovog Statuta ima Skupština i Izvršni odbor Društva.

 

Čl. 64.

            Ovaj Statut stupa na snagu sa danom usvajanja na sjednici Skupštine Društva.

 

Kiseljak, 11.10.2001. godine                                                      Predsjednik PD "Pogorelica" Kiseljak

                                                                                                                          

                                                                                                                Anton Bojo